Spam, spam, spam

Tisztelt Uram!

Ön 2004. augusztus 16-án állampolgári beadvánnyal fordult az Adatvédelmi Biztos Irodájához, melyben a xxxxxxx Informatikai és Ügyviteli Rt. (a továbbiakban: cég) kéretlen elektronikus levélküldésének (spam) gyakorlatát kifogásolja. Ön levelében előadta, hogy többször hírlevelet kapott a fenti cégtől anélkül, hogy erre a szolgáltatásra regisztrálta volna magát. Leírta azt is, hogy Ön többször megpróbálta töröltetni e-mail címét a cég adatbázisából, melyre mindeddig nem került sor. A fentiekre tekintettel a következő állásfoglalást teszem: 2002 januárjában lépett hatályba az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekt.), amely megteremtette a kéretlen üzleti célú levelek (spam-ek) jogi szabályozását.

Hirdetés

Hivatkozva az Ekt. 14. §-ának (1) – (4) bekezdéseire, a küldött reklámnak azonosíthatónak kell lennie, amint az hozzáférhetővé válik az igénybe vevő számára. Fontos, hogy kizárólag az igénybe vevő egyértelmű, előzetes hozzájárulásával küldhető elektronikus úton reklám. Továbbá a reklámozó köteles nyilvántartást vezetni azokról, akik számára írásban bejelentették, hogy kívánnak reklámot kapni. Így reklámot csak azok kaphatnak, akik ebben a nyilvántartásban szerepelnek. Az Ekt. mind a természetes, mind a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezők részére tiltja az elektronikus reklámok küldését, ha előzetesen nem járultak hozzá. Amennyiben a fenti cég a reklám küldésével a fenti körbe tartozók, azaz bárkinek a jogát vagy jogos érdekét megsértik, e személyek reklám-felügyeleti eljárás indítását kérelmezhetik a cég ellen. Az Ekt. szankcióit tekintve, ha az eljáró szerv az eljárás során megállapítja a reklám jogsértő voltát, elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását. Ezenkívül az eljáró szerv határozatával bírságot is kiszabhat azzal szemben, aki a jogsértést elkövette. A bírság többszörös jogsértés esetén halmozottan is kiszabható.

Tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény személyi hatályára (a továbbiakban Avtv.), a cég kéretlen üzleti célú levélküldése adatvédelmi szempontból azért kifogásolható, mert az Ön, mint természetes személy e-mail címére küldték el reklámajánlatukat. Az Avtv. 2. § -ának 1. pontja szerint személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Mivel a fentiek alapján az e-mail cím személyes adat és a beadványozó e-mail címének kezeléséhez nem járult hozzá, így a cég tevékenysége jogellenes adatkezelésnek minősül. Tájékoztatom Önt arról, hogy a céget - hivatkozva az Avtv. 25. § (2) bekezdésére -, felszólítottam a jogellenes adatkezelési tevékenység megszüntetésére, valamint arra, hogy töröljék adatbázisukból az Ön e-mail címét és az esetlegesen nyilvántartott egyéb személyes adatait. Tájékoztattam arról is a céget, hogy kötelesek a fenti intézkedést haladéktalanul megtenni, és erről 30 napon belül írásban tájékoztatni az adatvédelmi biztost.

Felhívtam a figyelmüket továbbá arra, hogy az ügyben Ön bírósági eljárást kezdeményezhet, így az Ekt. szankciói mellett az Avtv. és a Polgári Törvénykönyv szankciói is érvényesülhetnek.

Budapest, 2004. október

Üdvözlettel:

Dr. Péterfalvi Attila

-------------------------------------------------------------------------

Krasznay Csaba - BME IK ITSec (IHM-támogatással)

Hirdetés

  • Kapcsolódó cégek:

Előzmények